کاربردهای متنوع تیلر

کاربردهای متنوع تیلر

کاربردهای متنوع تیلر

  • کاربردهای تیلر
  • 37 قسمت
  • متوسطه تا پیشرفته

بازی با تیلر

از کنترل خارج شدن تیلر

قدرت و کارایی تیلر

تیلر مسابقه

تیلر دستی باغچه ای

تیلر باغچه با گاوآهن

تیلر دستی با دیسک

تیلر با موتور هندا ( موتور سیکلت )

تیلر شخم زن سبک

تیلر باغچه ای با موتور دوزمانه

تیلر دوچرخه ای

تیلر کولتیواتور فوق سبک

تیلر کولتیواتور با تیغه های کج بیل

کولتیواتور تیلر ی کوچک

تیلر کولتیواتور چرخ لاستیکی بزرگ

تیلر تسطیح شالیزار فوق سریع 🙂

تیلر شالیزار با موتور دو زمانه (دوزمانه)

تیلر دروگر برنج

تیلر باغی برای پلاستیک کشی

تیلر فرغونی برای مصارف خانگی

تیلرهای ساختمانی برای جابجایی مصالح

تیلر چرخ لاستیکی مزارع سبزی

تیلر چرخ لاستیکی (نواری) برای سله شکنی مزارع سبزی

تیلر چرخ زنجیری

تیلر بزرگ با گاوآهن برگردان دار

تیلر بزرگ و گاوآهن دو خیش

تیلر کولتیواتور

تیلر سه چرخ با گاوآهن برگردان

تیلر با روتیواتور پشتی

تیلر با روتیواتور (خاک همزن دوار)

تیلر با ردیفکار بذر

تیلر سیب زمینی کار

تیلر با دستگاه خاص سیب زمینی کاری

تیلر با باله و سیستم پیشران هیدرولیکی

تیلر با پمپ آب و اره چوب بری

تیلر کاما با کاربردهای متنوع در مراحل برداشت علوفه

تیلر کاما با شاسی چهار چرخ

تبدیل تیلر دو چرخ به چهار چرخ (سبزپوشش)